Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Maribo Musikforening.

 • 1. Foreningens navn er Maribo Musikforening. Foreningen er stiftet den 7. oktober 1943.
 • 2. Foreninges primære formål er at afholde klassiske koncerter. Til koncerterne er der adgang for alle mod betaling.
 • 3. Medlemskab af foreningen er mod et årligt kontingent åbent for alle. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Medlemmer får rabat ved deltagelse i arrangementerne, og modtager regelmæssig orientering om disse. Der kan tegnes familiemedlemsskab eller individuelt medlemskab.
 • 4. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Sæsonen afsluttes med ordinær generalforsamling, som afholdes hvert år i maj måned. Indkaldelse skal ske skriftligt til medlemmerne med minimum en måneds varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan med samme varsel indkaldes på bestyrelsens foranledning, eller efter skriftlig  forlangende fra minimum 1/4 af medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet. Alle beslutninger, bortset fra vedtægtsændringer, træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag. Forslag skal være fremsendt til bestyrelsen mindst 8 dage før       generalforsamlingen.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.
 • 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges for en periode på to år. Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, fire bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær, kasserer og arkivar. Beslutninger tages ved simpelt flertal.
 • 6. Foreningens regnskabsår følger sæsonen. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
 • 7. Foreningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.
 • 8. Foreningens opløsning kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. I tilfælde af foreningens opløsning skal dens formue anvendes til et musikalsk formålefter bestemmelse af den opløsende generalforsamling.

Således vedtaget ved ordinær generalforsamling den 31. maj 1999.